Spelvoorwaarden - Beppy.com

Beppy Huishoudbeurs Instagram winactie 2019

Spelvoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Spelvoorwaarden’) zijn van toepassing op de Beppy Huishoudbeurs Instagram winactie 2019 (hierna te noemen: ‘het Spel’), dat wordt georganiseerd door Willems Winkels B.V. (hierna te noemen: Beppy), gevestigd te Rotterdam (3034 KH) aan de Seinhuiswachter 1-3.
 • Deelname aan het Spel betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met deze voorwaarden.
 • Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn van minimaal 18 jaar of ouder zijn en in Nederland woonachtig zijn.
 • Deelnemers moeten op Instagram “fan/ volger” zijn of worden van Beppy en ten tijde van de prijsuitreiking nog steeds “fan/volger” van Beppy zijn.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (met uitzondering van de kosten voor het internetgebruik).
 • Medewerkers van Beppy en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Het Spel vindt plaats van 16 februari t/m 24 februari 2019: deelname is alleen tijdens deze periode mogelijk.
 • Beppy kan de Spelvoorwaarden tussentijds wijzigen of het Spel op ieder moment, zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen afbreken of beëindigen . De actuele voorwaarden staan vermeld op de website www.beppy.com
 • Over de uitslag van het Spel kan niet worden gecommuniceerd. De uitleg en toepassing van de Spelvoorwaarden door Beppy is bindend. In situaties waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist Beppy.


Spel en Prijzen

 • Je neemt deel aan het Spel door “fan/ volger” van Beppy te worden op Instagram. Hiervoor dien je de “Volgen”– button van de Instagrampagina van @beppytampon.nl aan te klikken.
 • Onder de deelnemende accounts worden 3 prijzen verloot, te weten: 1 X  SuitSuit trolley (Fab seventies handbagage 55 cm in de kleur basil green), 1 X cadeaubon van Hunkemöller t.w.v.  € 100,- en 1 X cadeaukaart  van saunawellnesscadeaukaart.nl t.w.v. € 100,-.[1]
 • De prijs is gekoppeld aan een instagram-account en is niet overdraagbaar.
 • Prijzen kunnen niet worden geruild of worden ingewisseld tegen contant geld.
 • Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de Spelvoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Beppy gerechtigd op dezelfde wijze een andere winnaar te selecteren.
 • De winnende Instagram-accounts krijgen via Instagram bericht van hun prijs, waarbij zij verzocht worden om contact op te nemen met Beppy. Hierbij worden de winnaars ook verzocht  – uitsluitend ten behoeve van het versturen van de prijs – hun adresgegevens met Beppy te delen. Deze persoonsgegevens zullen enkel en alleen worden gebruikt voor het verzenden van de prijs, waarna zij direct vernietigd worden.
 • Indien een winnaar niet binnen 3 werkdagen en 1 reminder van Beppy meldt, komt de aanspraak op de prijs automatisch te vervallen en wordt op dezelfde wijze een andere winnaar geselecteerd.
 • De prijs wordt binnen 4 weken aan de winnaar verzonden.
 • Beppy is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld beschadiging, verlies, vertraging) bij de levering van de prijs.
 • Beppy kan de winnaar van de prijs verzoeken medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten van Beppy ten aanzien van de uitreiking van de prijs, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. De winnaar van de prijs is gerechtigd medewerking te weigeren. Dit zal geen invloed hebben op het winnen van de prijs.


Aansprakelijkheid

 • Beppy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband (met de tekst en/of bijbehorende voorwaarden van) van het Spel.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Beppy is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Beppy is niet aansprakelijk voor eventuele schade dan wel enige uitgaven of kosten die een winnaar eventueel dient te maken in verband met het gebruik van de prijs.
 • Het Spel is niet verbonden aan Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram. Uitsluitend Beppy (en niet Instagram) is verantwoordelijk voor de inhoud van het Spel. Er bestaat geen enkel verband tussen Instagram en het Spel. Aansprakelijkheid van Instagram, direct of indirect, in samenhang met dit kansspel is uitgesloten.


Overig

 • Beppy zal eventuele persoonsgegevens verwerken conform het privacy statement van Beppy, na te lezen op haar website: https://www.beppy.com/privacy-statement.
 • Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit het Spel voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

[1] “SuitSuit”, “Hunkemöller” en “Sauna & Wellness”  zijn geregistreerde merken van derde partijen. Het refererend merkgebruik is noodzakelijk om de aard van de waren te beschrijven. Er is geen enkele (commerciële) band tussen deze derde partijen en Willems Winkels B.V., noch tussen hun producten.

Download hier de spelvoorwaarden in PDF.

// // //